Support

Op deze pagina informeren wij u over de werkwijze van de inhuurdesk en geven wij antwoord op veelgestelde vragen. Indien u direct contact wilt met de inhuurdesk, dan vindt u aan de rechterkant onze contactgegevens.

Welke gevolgen heeft de invoering van de wet DBA?

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)
De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is op 2 februari 2015 door de Eerste Kamer goedgekeurd. Vanaf 1 mei vervangt deze wet de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Vooralsnog heeft de regering een overgangsperiode ingesteld tot 1 mei 2017. Voorwaarde is dat organisaties per 1 mei aanstaande werken met modelovereenkomsten en hun processen volgens de nieuwe richtlijnen hebben of gaan inrichten.

Ter vervanging van de VAR moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers vanaf 1 mei 2016 werken met een “Sectorale Modelovereenkomst” en/of een door de fiscus goedgekeurde “Overeenkomst van Opdracht”. Aan de hand van deze overeenkomsten vrijwaart de fiscus de afdracht van loonheffingen.

Het doel van de nieuwe Wet DBA is het voorkomen van schijnzelfstandigheid en (vooral) het mislopen van loonheffingen. Bij schijnzelfstandigheid geldt het volgende niet: minimaal 3 opdrachtgevers, maximaal 70% omzet bij 1 opdrachtgever en geen gezagsverhouding.

Uit marktonderzoeken blijkt dat het overgrote deel van de externen niet voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Bij het aanhouden van de huidige contractafspraken brengt dit aanzienlijke financiële en ook rechtspositionele risico’s met zich mee.

Opdrachtnemers die door deze transitie te maken krijgen met een beëindiging van een langdurige opdracht kunnen daardoor in de problemen komen. Voor deze zelfstandigen geldt dat er mogelijk al jaren sprake is van een schijnzelfstandigheid (en dus een afhankelijkheidspositie), waarbij te weinig is geïnvesteerd in het eigen netwerk, er te weinig andere opdrachtgevers zijn geweest en betreffende zelfstandigen plots zonder inkomen komen te zitten. Op dat moment kunnen ze bij huidige of voorgaande opdrachten een claim voor een dienstverband neerleggen. In deze gevallen kan er dus ook nog een naheffing vanuit de Belastingdienst volgen voor wat betreft de sociale premies.

Achtergrond
Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) was voorheen een document dat werd afgegeven door de Belastingdienst, waarin vermeld werd wat de status van een zelfstandige is. Opdrachtgevers die ZZP’ers inhuurden die beschikken over een VAR waren hierdoor gevrijwaard van mogelijke aanspraken van de Belastingdienst ten aanzien van loonbelasting en sociale premies.

Wat verandert er?
Bij de nieuwe Wet DBA zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen verantwoordelijk voor de correcte uiteenzetting van de tussen hen zijnde arbeidsrelatie. Dit is vastgelegd in de “Sectorale Modelovereenkomst” of een “Overeenkomst van Opdracht”. Vooral het toezicht op de correcte uitvoering van de opdracht en een toetsing op de status van de zelfstandige is een grote wijziging. Deze verantwoordelijk komt immers ook bij de opdrachtgever te liggen.

Waarom geen VAR meer?
De VAR was in de praktijk een prima en praktische oplossing. Beschikte de opdrachtnemer over de juiste VAR, dan was de opdrachtgever gevrijwaard van het inhouden en afdragen van loonheffingen. Door het gemakkelijk kunnen verkrijgen van een VAR zijn er echter relatief veel situaties van schijnzelfstandigheid ontstaan. De VAR heeft er daarnaast voor gezorgd dat de Belastingdienst, door het grote aantal schijnzelfstandigen, te veel geld is misgelopen. Een zelfstandige draagt door diverse fiscale voordelen immers minder premies af dan de loonheffingen die voor een werknemer in een dienstverband gelden.

Business case
De belastingdienst gaat per 1 mei 2016 een groot aantal controleurs aanstellen om toe te zien of partijen op een correcte wijze uitvoering gaan geven aan de Wet DBA. Deze controleurs gaan hun salaris terugverdienen. Naheffingen en sancties gaan volgen, waarbij gestart zal worden bij branches waar momenteel het meeste sprake is van wantoestanden en schijnconstructies.

 

https://belastingdienst-in-beeld.nl/themas/zzpderegulering-beoordeling-arbeidsrelaties-dba/factsheet-zzpderegulering-beoordeling-arbeidsrelatie-dba/

Welke procedureregels gelden er voor een marktplaats?

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden geeft op haar website onderstaand antwoord:
Bij een marktplaats wordt een opdracht alleen op de marktplaats aangeboden (en niet tevens op TenderNed). Een dergelijke werkwijze is te beschouwen als een meervoudige onderhandse procedure (met heel veel deelnemers).

De regels van afd. 1.2.4 van de Aanbestedingswet 2012 zijn dan van toepassing:

  • Gelijke behandeling van inschrijvers
  • Gunningsbeslissing moet gemotiveerd aan alle inschrijvers worden meegedeeld.
    Let op: Uit de Aanbestedingswet 2012 kan worden afgeleid dat de motiveringsplicht bij de meervoudig onderhandse procedure minder vergaand is dan die voor Europese procedures. Volstaan kan worden met het geven van de redenen waarom de aanbestedende dienst of speciale-sectorbedrijf tot een bepaalde keuze is gekomen. Mogelijk dat een algemene mededeling aan alle afgewezen inschrijvers waarin wordt meegedeeld waarom de opdracht naar een andere partij is gegaan kan volstaan.
  • Redelijke eisen, voorwaarden etc., Gids proportionaliteit is van toepassing.
  • De Gids proportionaliteit schrijft voor (voorschrift 3.4B) dat een aanbestedende dienst in een meervoudig procedure tenminste drie en ten hoogste vijf ondernemers uitnodigt tot het doen van een inschrijving.
    Let op: Aan dit voorschrift voldoet een marktplaats niet, er worden immers heel veel ondernemingen uitgenodigd om een aanbieding te doen. Van de voorschriften uit de Gids kan echter gemotiveerd worden afgeweken. Het feit dat de kosten voor deelnemende ondernemers bij een marktplaats laag zijn zou een motivering kunnen vormen om af te wijken van dit voorschrift.

Bron Pianoo: http://www.pianoo.nl/metrokaart-nieuwe-aanbestedingsregelgeving-faq/welke-procedureregels-gelden-er-voor-marktplaats

Procedure aanvraag tot en met gunning

Vragen stellen:
De deadline voor het stellen van vragen kunt u terugvinden in de planning van de opdracht. Vragen met betrekking tot deze aanvraag kunt u alleen stellen via de button in deze aanvraag. In het kader van de Aanbestedingswet verzoeken wij u nadrukkelijk geen telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de Inhuurdesk of opdrachtgever om vragen te stellen inzake deze aanvraag. Vragen inzake deze aanvraag kunnen uitsluitend in de webapplicatie van de Inhuurdesk gesteld worden. De antwoorden op deze vragen worden op de in de planning aangegeven dag gepubliceerd.

Aanbieden kandidaten:
De deadline voor het aanbieden van kandidaten kunt u terugvinden in de planning van de opdracht, na deze termijn is het niet meer mogelijk om een aanbieding op deze aanvraag te doen.
Aanbiedingen rechtstreeks verzonden naar de opdrachtgever worden uitgesloten van deelname.

Toelichting op procedure en gunning:
U als aanbieder geeft aan in welke mate uw aanbieding voldoet aan de knock-out en selectiecriteria. Het systeem rankt dan automatisch de aanbiedingen op basis van hoogte score - laagste tarief. De aanvrager ontvangt van de Inhuurdesk een top x aan kandidaten met de hoogste score. Indien er meerdere aanbiedingen met gelijke score zijn, wordt het tarief meegenomen in ranking en de beoordeling (dus de aanvrager ontvangt de aanbiedingen met de hoogste scores en meest voordelige aanbiedingen voor wat betreft tarief).

Alleen bij onvoldoende aanbiedingen met 100% score worden aanbiedingen met lagere score beoordeeld en eventueel doorgezet naar de aanvrager.
De beste aanbiedingen worden door de manager uitgenodigd voor een intake.
De kandidaten ontvangen hier uiterlijk de dag voor de geplande intake een uitnodiging voor.

Terugkoppeling op aanbieding:
Indien u nog geen terugkoppeling op uw aanbieding heeft ontvangen, is uw kandidaat niet uitgenodigd voor de eerste gespreksronde. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld: zo nodig te herhalen tot de selectie is voltooid. Mogelijk wordt uw kandidaat in een tweede gespreksronde alsnog uitgenodigd. Wij streven er naar u zo snel mogelijk terugkoppeling te geven over de status van uw aanbieding. Wij verzoeken u vriendelijk de status in de applicatie af te wachten en geen contact op te nemen met de Inhuurdesk.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen twaalf maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de opdrachtgever is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Intake:
In het kader van de grondbeginselen van de aanbestedingswetgeving wordt de kandidaat alleen gesproken. Er dient een gelijke behandeling voor elke partij in het inkooptraject te zijn.

Gunning:
Op basis van de aanbieding met beste score op gunningcriteria, prijs en het intakegesprek selecteert de manager de voor hem/haar best passende kandidaat. De gunning wordt gepubliceerd op de website van de Inhuurdesk.

Verdere informatie:
Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de opdrachtgever voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reeel te zijn. Marktconform en reeel houdt in dat inschrijvers eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen dienen op te geven, als basis voor een gezonde overeenkomst. Het doel hiervan is te voorkomen dat prijzen worden ontvangen die te veel afwijken van hetgeen in de markt gebruikelijk is, welke enerzijds de gunningsmethodiek negatief beinvloeden en anderzijds praktisch niet toepasbaar zijn.

Klachtenprocedure

Een klacht?
De inhuurdesk wordt beheerd door Staffing Management Services. Staffing MS ondersteunt diverse organisaties bij de inhuur van flexibele arbeid. Hierbij worden jaarlijks zo’n 2000 professionals over het platform van Staffing MS ingehuurd. De medewerkers van Staffing MS doen dit met kennis van zaken, vol enthousiasme en volgens afspraak met de opdrachtgever. Een goede dienstverlening staat voorop, Staffing MS streeft naar een optimale klanttevredenheid van opdrachtgever, interim professionals en leveranciers. En in de meeste gevallen is dat ook zo. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin u vragen en/of problemen heeft of dat u ontevreden bent over de dienstverlening.

Vragen en problemen
Een eerste stap bij vragen en probleem is contact opnemen met onze afdeling support. De support afdeling is er om opdrachtgever, interim professionals en leveranciers te ondersteunen bij het gehele inhuurproces van aanvraag t/m uitbetaling. Uw vraag of probleem wordt in ons ticketsysteem geregistreerd, opgelost. Indien uw vraag of probleem niet adequaat is afgehandeld, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail (klacht@staffingms.com) indienen bij:
Kwaliteitsmanager van Staffing Management Services
Postbus 61216, 3002 HE Rotterdam
Er wordt binnen 2 werkdagen door de kwaliteitsmanager een ontvangstbevestiging van de klacht gestuurd. De ontvangstbevestiging bevat naast de geregistreerde klacht ook de informatie over de wijze van afhandeling.

De gang van zaken na ontvangst van uw klacht
In eerste instantie zal de leidinggevende van de afdeling support worden betrokken om de klacht in behandeling te nemen. Deze neemt zo snel mogelijk contact op met de indiener van de klacht om tot een gepaste oplossing te komen. Staffing MS streeft ernaar om de klacht binnen twee weken na ontvangst te hebben afgehandeld. Nadat een klacht is afgehandeld wordt dit altijd m.b.v. een afhandelingbrief/mail kenbaar gemaakt aan de indiener en de kwaliteitsmanager. Als u bezwaar heeft tegen de wijze waarop de leidinggevende de klacht heeft afgehandeld, kunt u na ontvangst van de afhandelingsbrief/mail alsnog contact opnemen met de kwaliteitsmanager.

Hoe werkt de inhuurdesk?

De Inhuurdesk biedt iedere leverancier gelijke kansen op het verkrijgen van een opdracht, die door de Gemeente Den Haag wordt gepubliceerd. Deelname aan de Inhuurdesk betekent dat u deelneemt aan aanbestedingstrajecten. Via het (digitale) inschrijfformulier kunt u zich (als gegadigde) inschrijven voor onze Inhuurdesk. U geeft hierbij aan voor welke vakgebieden u de offerteaanvragen wilt ontvangen. Na bevestiging van uw account ontvangt u per e-mail nieuwe offerteaanvragen. Na inloggen vindt u een uitgebreide omschrijving van de offerteaanvraag, de gunningcriteria en de procedure. Bij interesse kunt u een offerte indienen. Uw offerte wordt door de Gemeente Den Haag beoordeeld. U ontvangt per e-mail een afwijzing of een uitnodiging voor een kennismaking.

Waar kan ik vragen stellen over de procedure/opdracht?

Bij iedere offerteaanvraag heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit doet u digitaal.Telefonisch wordt geen informatie verstrekt . De antwoorden op alle gestelde vragen worden per opdracht gepubliceerd via het platform van de Inhuurdesk. Op deze manier kunnen wij garanderen dat iedere leverancier toegang heeft tot dezelfde informatie. Een aantal dagen na publicatie van de offerteaanvraag wordt de mogelijkheid tot het stellen van vragen gesloten. De exacte sluitingsdatum voor het stellen van vragen vindt u bij de offerteaanvraag. Na deze datum is het niet meer mogelijk om vragen te stellen.

Ik heb mijn offerte niet op tijd kunnen indienen, wat kan ik doen?

Indien de termijn voor het indienen van offertes is verstreken, kunt u geen offertes meer indienen. Wij kunnen hier helaas geen uitzondering op maken.

Wanneer krijg ik een reactie op de door mij ingediende offerte?

Bij de opdrachtinformatie treft u een planning met daarin de verwachte datum van de terugkoppeling. Wij stellen u via e-mail op de hoogte van de gunning of afwijzing.

Wanneer en hoe wordt de uiteindelijke gunning bekend gemaakt?

Alle uiteindelijke gunningen worden openbaar gepubliceerd op de Inhuurdesk website.

Wat gebeurt er na gunning?

Na gunning wordt de opdracht in de digitale omgeving van de Inhuurdesk ingevoerd. U dient de opdracht online te accepteren en eventuele vereiste documenten te uploaden en/of voorwaarden te accepteren.

Wat betekent het nieuwe dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van personeel?